مشخصات

تاریخ امروز
تاریخ اعزام
مدت دوره سربازی
اضافه خدمت
کسر خدمت

چوب خط روزهای خدمتی

وضعیت خدمتی

سرباز
سرباز وظیفه
اعزامی: 1397/12/1
ترخیصی: 1399/9/1
وضعیت فعلی: موتور
سرباز

درصد پیشرفت خدمت 25.23 %

تعداد کل روز ها 640 روز
تعداد روز های گذشته 240 روز
تعداد روز های باقی مانده 400 روز

روز شمار پایان خدمت

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

تعداد روز های شنبه (صبحگاه) 0 روز
تعداد روز های یکشنبه (ورزش اختصاصی) 0 روز
تعداد روز های دوشنبه (ورزش عمومی) 0 روز
تعداد روز های سه شنبه (کلاس قرآن) 0 روز
تعداد روز های چهارشنبه (ورزش اختصاصی) 0 روز
تعداد روز های پنج شنبه (مسجد)
0 روز
تعداد روز های جمعه (تعطیل) 0 روز
تعداد روزهای تعطیلات رسمی روز
تعداد روزهای مرخصی روز
تعداد روزهای کاری 0 روز
میانگین دنگ صبحانه تومان
مانده دنگ صبحانه 0 تومان

تعداد نگهبانی در ماه نگهبانی
تعداد روزهای نگهبانی باقی مانده 0 روز

جملات اتفاقیپسر، خیلی خدمت داری هنوز